Augeo Ventures - fuzje i przejęcia firm. Doradztwo strategiczne.

Kupić firmę

Czym jest przejęcie firmy?

Rozważasz przejęcie innej firmy i chciałbyś dowiedzieć się więcej na ten temat? Najczęściej transakcje przejęć odbywają się w sytuacjach gdy:

 • Przedsiębiorstwo zainteresowane jest szybkim rozwojem, który nie jest możliwy w sposób organiczny ze względu na dojrzałość rynku.
 • Przedsiębiorstwo chce uzupełnić ofertę lub kompetencje o nowy obszar i łatwiej lub taniej jest zrobić to poprzez zakup działającej firmy.
 • Inwestor jest zainteresowany zyskownym ulokowaniem środków pieniężnych.


Jak wybrać cel przejęcia?

Wybór firmy - celu przejęcia jest indywidualnym zagadnieniem, w którym należy zwrócić uwagę na:

 • Możliwość dalszego funkcjonowania firmy po zmianie właściciela – przekazanie kontaktów z klientami, zarządzania operacyjnego, know-how.
 • Strukturę organizacyjną, maksymalnie niezależną od obecnego właściciela.
 • Synergie w stosunku do obecnie prowadzonej działalności.
 • Racjonalną wycenę.


Jak przeprowadzić przejęcie?

W uproszczeniu proces przejęcia składa się z 3 etapów:

 • Etap 1. Identyfikacja celów przejęcia.

W zależności od kryteriów inwestycyjnych, potencjalnych celów przejęcia może być od kilku do kilkuset. Kluczowe jest szybkie i skuteczne zidentyfikowanie celów oraz dotarcie do właścicieli. Wykorzystuje się tu wywiadownie gospodarcze, raporty i analizy rynkowe, portale i organizacje branżowe, a wykorzystywana metodologia pozwala na zbudowanie dobrej relacji z Zarządami/właścicielami poszczególnych celów przejęcia.

Etap kończy się sporządzeniem długiej listy celów przejęcia.

 • Etap 2. Weryfikacja zainteresowania właścicieli sprzedażą firmy.

Właściciele otrzymują propozycję podjęcia rozmów na temat sprzedaży firmy. Pamiętaj, że decyzja o jej sprzedaży jest decyzją strategiczną. Ponadto zwykle niewielka część właścicieli firm jest zainteresowana podjęciem rozmów na temat sprzedaży. Ważne jest dlatego abyś odpowiednio zaprezentował propozycję i uwypuklił korzyści dla właścicieli (finansowe, a także niefinansowe).

Etap kończy się sporządzeniem zwięzłej listy celów przejęcia.

 • Etap 3. Badanie celu przejęcia i przeprowadzenie negocjacji.

Przed przystąpieniem do negocjacji należy wycenić cel przejęcia oraz zweryfikować rzetelność i prawdziwość posiadanych o spółce informacji. W tym pierwszym celu stosuje się co najmniej 2 metody wyceny (najczęściej stosowane to: metoda dochodowa (DCF), metoda porównawcza, metoda odtworzeniowa). Aby zrealizować drugi cel, przeprowadza się badanie due diligence - wyczerpującą analizę kondycji handlowej, finansowej, prawnej i podatkowej w celu identyfikacji związanych z nim szans i ryzyk.


6 najważniejszych zasad, których uwzględnienie pomoże osiągnąć sukces w przejęciach

 1. Zaangażowanie zespołu najlepszych managerów, dla którego najwyższym priorytetem jest przeprowadzenie efektywnego przejęcia,
 2. Zaangażowanie zespołu techniczno-analitycznego,
 3. Jasno sprecyzowany, krótki i wystandaryzowany proces decyzyjny w oparciu o obiektywne kryteria
 4. Wcześniejsze uwzględnienie w budżecie odpowiednich kwot na przeprowadzenie transakcji, umożliwiające szybkie dysponowanie środkami
 5. Elastyczne podejście do transakcji w zakresie warunków innych, niż cena, którymi mogą być: przyszła rola właścicieli i ich udział w efektach synergii, sposób zapłaty,
 6. Zbudowanie trwałych relacji z właścicielami celów przejęcia

Podjąłem decyzję o kupnie firmy i co dalej?

Dowiedz się więcej o tym, jak możemy pomóc Ci w przejęciu innej firmy.

Sukces w transakcjach przejęć nie może być jedynie mierzony liczbą zakończonych transakcji, lecz powinien być oceniany po kilku latach od przeprowadzenia transakcji. Dlatego ważne jest, aby już na etapie przygotowania transakcji zapewnić:

 • Wdrożenie kadry, która w przyszłości będzie operacyjnie zarządzać przejmowanymi spółkami,
 • Zaangażowanie właścicieli spółki w jej działalność po przeprowadzeniu transakcji, zapewnione m.in. odpowiednimi mechanizmami finansowymi,
 • Precyzyjnie przygotowany plan  integracji,
 • Krytyczne, konserwatywne podejście do szacowania efektów synergii.

Spytaj specjalistę, jak dokonać przejęcia firmy!