Polityka prywatności/RODO

 

Niniejszym przekazujemy Państwu informacje potwierdzające, że Augeo Ventures przetwarza
Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu
takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
(RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.
Administratorem Państwa danych osobowych jest Augeo Ventures Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.
Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XII Wydział
Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS:
0000333150, NIP: 701-01-91-695, REGON: 141995539 („Administrator” lub „Augeo Ventures”). W
sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych możecie Państwo skontaktować się z
Administratorem za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@augeo.pl lub wysyłając
korespondencję na adres: Augeo Ventures Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.
Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) RODO. Dane, które przekazujecie Państwo do Administratora, przetwarzane są w celu nawiązania z
Państwem relacji biznesowych lub ich kontynuacji, a w szczególności dla: umożliwienia Państwu
kontaktu z Augeo Ventures z wykorzystaniem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie
internetowej Administratora albo w inny sposób, realizacji umowy zawartej pomiędzy Państwem a
Augeo Ventures oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Augeo Ventures;
Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane, które pochodzą bezpośrednio od
Państwa, zostały przekazane w Państwa imieniu lub dane, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię, nazwisko, firma, numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail. W zakresie dozwolonym przez RODO dysponujecie Państwo prawem m.in. do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu albo cofnięcia zgody oraz prawem do przenoszenia danych i prawem do skargi do uprawnionego organu na przetwarzanie danych osobowych.
Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa podania danych
osobowych może, w szczególnych okolicznościach i zależnie od kontekstu, w jakim dane te są
przetwarzane, uniemożliwić zawarcie umowy z Augeo Ventures lub wpłynąć na zakres usług, które
Administrator będzie mógł świadczyć na Państwa rzecz albo uniemożliwić kontakt z Państwem.
Państwa dane osobowe możemy udostępniać pracownikom lub współpracownikom Administratora
oraz podmiotom świadczącym usługi w imieniu lub na rzecz Augeo Ventures. Takie osoby lub
podmioty zobowiązujemy do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych
osobowych. W szczególnych przypadkach dane takie możemy udostępniać organom państwowym
posiadającym stosowne uprawnienia.
Augeo Ventures przechowuje Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia
celów, dla jakich dane zostały zebrane, przy zachowaniu zgodności z obowiązującym prawem.

Niniejszym przekazujemy Państwu informacje potwierdzające, że Augeo Ventures przetwarza Państwa dane osobowe zgodnie z przepisami prawa, w tym w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (RODO) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych.

Administratorem Państwa danych osobowych jest Augeo Ventures Sp. z o.o. z siedzibą przy ul.Twardej 18, 00-105 Warszawa, wpisana przez Sąd Rejonowy m. st. Warszawy, XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego do Rejestru Przedsiębiorców pod numerem KRS: 0000333150, NIP: 701-01-91-695, REGON: 141995539 („Administrator” lub „Augeo Ventures”). W sprawach dotyczących przetwarzania Państwa danych możecie Państwo skontaktować się z Administratorem za pośrednictwem adresu mailowego: biuro@augeo.pl lub wysyłając korespondencję na adres: Augeo Ventures Sp. z o.o., ul. Twarda 18, 00-105 Warszawa.

Podstawę prawną przetwarzania Państwa danych osobowych stanowi artykuł 6 ust. 1 lit. a), b), c) lub f) RODO. Dane, które przekazujecie Państwo do Administratora, przetwarzane są w celu nawiązania z Państwem relacji biznesowych lub ich kontynuacji, a w szczególności dla: umożliwienia Państwu kontaktu z Augeo Ventures z wykorzystaniem formularza kontaktowego umieszczonego na stronie internetowej Administratora albo w inny sposób, realizacji umowy zawartej pomiędzy Państwem a Augeo Ventures oraz w celu realizacji marketingu bezpośredniego usług świadczonych przez Augeo Ventures.

Przetwarzane kategorie Państwa danych osobowych to dane, które pochodzą bezpośrednio od Państwa, zostały przekazane w Państwa imieniu lub dane, które zostały zebrane ze źródeł publicznie dostępnych, w szczególności: imię, nazwisko, firma, numer telefonu, adres korespondencyjny, adres e-mail. W zakresie dozwolonym przez RODO dysponujecie Państwo prawem m.in. do dostępu do danych osobowych, ich sprostowania, uzupełnienia lub usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub sprzeciwu albo cofnięcia zgody oraz prawem do przenoszenia danych i prawem do skargi do uprawnionego organu na przetwarzanie danych osobowych.

Podanie przez Państwo danych osobowych jest dobrowolne. Jednak odmowa podania danych osobowych może, w szczególnych okolicznościach i zależnie od kontekstu, w jakim dane te są przetwarzane, uniemożliwić zawarcie umowy z Augeo Ventures lub wpłynąć na zakres usług, które Administrator będzie mógł świadczyć na Państwa rzecz albo uniemożliwić kontakt z Państwem. Państwa dane osobowe możemy udostępniać pracownikom lub współpracownikom Administratora oraz podmiotom świadczącym usługi w imieniu lub na rzecz Augeo Ventures. Takie osoby lub podmioty zobowiązujemy do przestrzegania obowiązujących przepisów o ochronie danych osobowych. W szczególnych przypadkach dane takie możemy udostępniać organom państwowym posiadającym stosowne uprawnienia.

Augeo Ventures przechowuje Państwa dane osobowe jedynie przez okres niezbędny do osiągnięcia celów, dla jakich dane zostały zebrane, przy zachowaniu zgodności z obowiązującym prawem.