Augeo Ventures - fuzje i przejęcia firm. Doradztwo strategiczne.

Poprawić płynność

Zarządzanie płynnością to jeden z kluczowych obszarów operacyjnych w przedsiębiorstwie, na który należy zwrócić szczególną uwagę.

Płynność finansowa określana jest jako zdolność przedsiębiorstwa do terminowego regulowania bieżących zobowiązań, takich jak płatności za towary i usługi, wypłaty wynagrodzeń.

Jak zdiagnozować problemy z płynnością?

 • Kapitał obrotowy
  • niższe niż przeciętnie stany gotówki na rachunku bankowym;
  • rosnący stan zapasów przy stałym (malejącym) poziomie produkcji;
  • identyfikacja nadwyżkowych stanów zapasów z okresów bardzo odległych w czasie;
  • braki w zakupach niezbędnych do produkcji materiałów;
  • niekontrolowany wzrost należności krótkoterminowych;
  • wysoki udział należności przeterminowanych.
 • Zobowiązania
  • ponadprzeciętny wzrost zobowiązań wobec dostawców;
  • zaleganie z opłatami publiczno – prawnymi;
  • opóźnienia w wypłatach wynagrodzeń dla pracowników.
 • Inwestycje
  • mniejsze niż w poprzednich miesiącach wygospodarowane środki na inwestycje;
  • konieczność wychodzenia z inwestycji długoterminowych, celem pokrycia bieżącego zapotrzebowania na gotówkę.

Środki poprawy  płynności w przedsiębiorstwie

Kredyt bankowy na spłatę najpilniejszych zobowiązań

 • Doraźne, krótkoterminowe rozwiązanie,
 • Środki powinny być skierowane do kluczowych obszarów zadłużenia firmy (podatki, wynagrodzenia, kontrahenci),
 • Warunkiem jest zdolność kredytowa, którą firma musi wykazywać mimo przejściowych problemów.


Zwiększenie udziału zaliczek i przedpłat na przyszłą sprzedaż

 • Należy zachęcać kontrahentów do wpłacania zaliczek na poczet przyszłej sprzedaży bądź  świadczonych usług.
 • Jako rekompensatę należy oferować korzystne dla partnerów warunki umów i kontraktów.
 • Równocześnie można próbować renegocjować istniejące warunki kontraktów pod kątem wydłużenia terminów zobowiązań firmy.


Rewizja metod zarządzania zapasami
i ograniczenie ich stanu

 • Zbycie zalegających zapasów.
 • Troska o optymalny poziom dostaw, tak aby niepotrzebnie nie „zamrażać” pieniędzy w zapasach, gdy gotówka jest bardziej potrzebna.
 • Wprowadzenie jasnej klasyfikacji zapasów, pod kątem liczby dni zalegania w magazynie i uważne monitorowanie stanów poszczególnych kategorii.


Monitoring należności

 • Uważne śledzenie stanu wierzytelności i monitorowanie terminów zapłaty u klientów.
 • Przypominanie kontrahentom o zbliżających się terminach zapłaty.
 • Profesjonalna kontrola klientów i wczesna identyfikacja ryzyk w obszarze płatności.
 • Rozwiązanie to pozwala łatwo i tanio zadbać o dostępność środków finansowych, zgodnie z terminami, a tym samym spokojnie planować wydatki.


Skorzystanie z faktoringu

 • Faktoring jest formą krótkoterminowego finansowania transakcji handlowych, opierającą się na przekazaniu praw do swoich należności faktorowi, który natychmiast kompensuje kwoty tych należności, pomniejszone o prowizję.
 • Usługa dotyczy nieprzeterminowanych wierzytelności.
 • Faktor przejmuje na siebie procedurę ściągnięcia należności od dłużnika oraz towarzyszące ryzyko.
 • Pozwala to odciążyć firmę od kłopotów ze ściąganiem należności, obniżyć koszty administracyjne z tym związane.
 • Firma w konsekwencji może się skupić na bieżącej działalności.


Zatrudnienie firmy windykacyjnej

 • Współczesne usługi windykacyjne obejmują oprócz procedur odzyskiwania należności, również działania prewencyjne i kontrolne.
 • Skuteczność takich usług polega na lepszym dostępie do informacji o podmiotach windykowanych oraz specjalizacji w technikach negocjacji i odzyskiwania zalegających płatności.


Pozyskanie inwestora

 • Przeprowadzony sprawnie proces pozyskania kapitału na poprawę płynności może skutecznie rozwiązać problem,
 • Zaangażowanie inwestora w firmę może nie tylko zażegnać problem płynności, a także przyspieszyć rozwój przedsiębiorstwa.

Diagnoza sytuacji w firmie i szybkie eliminowanie niedoskonałości może ustrzec Twój biznes przed kłopotami. Sprawdź, jak możemy Ci w tym pomóc!

Spytaj eksperta o wparcie przy poprawie płynności!

Zapraszamy także na naszego bloga!