Pracownicy są największą wartością dla firmy. To oni reprezentują firmę i kreują jej wizerunek na zewnątrz. Niezadowoleni pracownicy wpływają negatywnie nie tylko na postrzeganie firmy przez klientów i kontrahentów, ale również na produktywność i morale wewnątrz samej organizacji. Ponadto, prędzej czy później odchodzą z firmy, a proces rekrutacji i szkolenia nowych kandydatów jest często czasochłonny i kosztowny. Dlatego, tak ważne dla każdej organizacji powinno być zwiększanie satysfakcji pracowników, poprzez dostarczanie im zachęt do efektywnej, zgodnej z wysokimi standardami pracy, i do pozostania w firmie tak długo, jak to możliwe.

O wysoki poziom morale powinien dbać profesjonalny dział HR, który w przedsiębiorstwach w Polsce ciągle jest rzadkością. Ponadto, nie wszystkie firmy mogą sobie pozwolić na drogie świadczenia dla pracowników. Specjalnie dla nich przygotowaliśmy krótki poradnik.

Sukces Google zasługą pracowników

Google jest przykładem organizacji, w której zadowolenie pracowników jest priorytetem. Od wielu lat firma zajmuje pierwsze miejsce w rankingach w kategorii najlepszy pracodawca. Dzieje się tak nie tylko dlatego, że pracownicy mogą w godzinach pracy, w siedzibie firmy pograć w kręgle, bilard, czy pójść bezpłatnie do fryzjera. Na zadowolenie pracowników składa się wiele czynników. W Google zdanie każdego pracownika jest ważne. Firma nakłania pracowników do dzielenia się opinią odnośnie wszystkich aspektów funkcjonowania, darzy pracowników zaufaniem, dając im niemal nieograniczony dostęp do informacji. Ponadto, pracownicy mają pełną autonomię, jeśli chodzi o zarządzanie czasem, sami ustalają sobie godziny pracy i decydują kiedy wykonają zadania. To tylko wybrane sposoby zwiększania satysfakcji pracowników przez Google. Firma ta jest doskonałym przykładem tego, że zwiększanie zadowolenia pracowników przekłada się na większą produktywność i lepsze wyniki finansowe.

Sposoby pomiaru satysfakcji pracowników

Pierwszym krokiem powinien być pomiar satysfakcji pracowników, dzięki któremu możliwe będzie ustalenie czynników wpływających na niski poziom satysfakcji. Pomiary powinny odbywać się regularnie i obejmować aspekty takie jak nastawienie, morale i motywację pracowników, ale również ocenę kondycji biznesowej spółki, a także sugestie zmian lub usprawnień. Organizacje powinny przeprowadzać takie badania przynajmniej 1-2 razy w roku. Regularność zapewnia możliwość porównania wyników i stanowi doskonałe narzędzie ostrzegawcze o pogarszającym się morale załogi.

W jaki sposób mierzyć satysfakcję pracowników:

  • Rozmowy z pracownikami. Jedną z prostych, jednak bardzo skutecznych metod jest wyrobienie u kierowników nawyków do częstych rozmów z podwładnymi. Poprzez rozmowy, menedżerowie pokazują swoje zainteresowanie i mogą uzyskać opinie o czynnikach zmniejszających satysfakcję z pracy. Minusem tej metody jest niechęć pracowników przed wyrażaniem negatywnych opinii przed przełożonym oraz potrzeba dyscypliny po stronie kierowników.
  • Ankiety. Ich zaletą jest anonimowość wyrażania opinii, a ilościowy charakter pozwala w szybki sposób pozyskać opinie od dużej grupy pracowników. Z drugiej strony nasze doświadczenie pokazuje, że tylko 50%-70% pracowników wypełnia ankiety.
  • Badania fokusowe. W tej formie badania, grupa pracowników (od 8 do 10 osób) wyraża swoje opinie na temat satysfakcji, motywacji, zaangażowania oraz nastawienia do pracy. W odróżnieniu od badania ankietowego, w tej metodzie nacisk położony jest na aspekty jakościowe. Doświadczony moderator jest w stanie tak pokierować rozmową, aby wydobyć prawdziwe (a nie tylko deklarowane) powody zmiany morale załogi.

Każda z metod ma swoje zalety i wady, dlatego bardzo często łączy się stosowanie dwóch metod np. ankiet i wywiadów lub ankiet i badania fokusowego. Badanie satysfakcji pracowników nigdy nie powinno być celem samym w sobie, tylko pierwszym etapem w usprawnianiu funkcjonowania firmy.

Sposoby zwiększania satysfakcji pracowników

Według badania przeprowadzonego przez firmę Robert Half International, specjalizującą się w doradztwie kadrowym, główne powody braku satysfakcji wskazywane przez respondentów to:

  1. Niezadowolenie z zarządzania (35%). Niskie morale pracowników może być efektem ich niezadowolenia z zarządzania. Kierownictwo powinno stawiać pracownikom jasne cele i wymagania, oraz pracować nad odpowiednią komunikacją. Pracownicy powinni być regularnie informowani o planach, wynikach, czy wyzwaniach stojących przed firmą. Powinni również wiedzieć, że ich praca ma bezpośredni wpływ na sukces firmy oraz być zachęcani do wyrażania własnych opinii i sugestii.
  1. Ograniczone możliwości rozwoju (33%). Zapewnianie pracownikom możliwości rozwoju, w tym niezbędnej wiedzy i szkoleń zwiększa poziom satysfakcji pracowników i pokazuje, że firmie zależy na ich rozwoju i gotowości do przyjęcia nowych odpowiedzialności.
  1. Brak uznania (13%). Pomysły i wysiłki pracowników powinny być doceniane. Należy dziękować pracownikom za wkład, który wnoszą w rozwój firmy, przez co będą jeszcze bardziej zmotywowani do dobrej, produktywnej pracy.
  1. Nieadekwatne wynagradzanie (13%). Wynagradzanie za dobrze wykonane zadania jest potężnym narzędziem motywacyjnym, które sprawia, że cele pracowników są zbieżne z celami firmy. Zbyt niskie wynagrodzenia są najczęściej podawaną przyczyną zmiany miejsca pracy.

Wyniki ankiet pokazały, że pracownicy cenią przede wszystkim przyjazne środowisko pracy.  Potwierdza to również Badanie CBOS z 2013 roku dotyczące satysfakcji pracowników. Wykazało ono, że zadowolenie z pracy jest związane bardziej z pozamaterialnymi czynnikami niż z poziomem zarobków. Możliwość wykorzystania posiadanych kwalifikacji, zgodność zatrudnienia z wykształceniem, zainteresowanie pracą oraz poczucie wagi i znaczenia wykonywanych zadań to czynniki wskazywane przez respondentów jako te, dające wyższy poziom zadowolenia niż dobre zarobki, poczucie stabilizacji i pewność zatrudnienia czy świadczenia socjalne.

W każdej branży prawdziwą przewagą konkurencyjną są dobrze wyszkoleni, zmotywowani pracownicy, wspólnie dążący do osiągnięcia celów firmy. Zadowolenie pracowników jest niezbędne dla sukcesu organizacji, dlatego należy nim odpowiednio zarządzać. Efektywność w monitorowaniu i zwiększaniu satysfakcji pracowników przekłada się na zwiększenie satysfakcji klientów, a co za tym idzie, na zwiększoną sprzedaż i lepsze wyniki firmy.