Plan strategiczny zawiera spójną wizję tego, w którym kierunku zmierza biznes, i jakie zasoby są potrzebne, aby to osiągnąć. Wysoka jakość planu strategicznego jest bardzo istotna, jednak czynnikiem, od którego w największej mierze zależy osiągnięcie celów biznesowych jest skuteczna implementacja. Jeżeli słyszymy o problemach z realizacją strategii u różnych firm na rynku, to właśnie ten element najczęściej zawodzi. Firmy popełniają wiele błędów związanych z procesem wdrażania inicjatyw strategicznych, wśród których najczęstsze to:

Źle zdefiniowane cele biznesowe

Cele powinny być skonstruowane zgodnie z metodologią SMART, czyli powinny być:

  • Proste (simple) – zrozumiałe dla wszystkich pracowników
  • Mierzalne (measurable) – tak, aby zarządzający wiedzieli w jakim stopniu są osiągane
  • Osiągalne (achievable) – powinny być możliwe do osiągnięcia
  • Istotne (relevant) – powinny mieć znaczny wpływ na dalszy rozwój przedsiębiorstwa
  • Określone w czasie (time-defined) – powinny mieć dokładanie określony czas wykonania

Błędy w komunikacji z pracownikami

Nawet najlepszy plan strategiczny może nie przerodzić sie w sukces, jeśli nie jest właściwie komunikowany wewnątrz firmy. Kiedy w procesie planowania strategicznego małą uwagę przywiązuje się do komunikacji z pracownikami, od których zależy wdrażanie planu w życie, trudno jest osiągnąć zakładane rezultaty. Pracownicy muszą wiedzieć co i jak należy zrobić, oraz w jaki sposób wpłynie to na całościowy rezultat, dlatego tak ważne jest, aby strategia firmy oraz jej zmiany były regularnie komunikowane pracownikom.

Brak aktualizacji strategii

Często popełniany przez przedsiębiorstwa błąd to skupianie się na strategii zaledwie raz w roku, podczas rocznego podsumowania działalności. Plan strategiczny musi być dokumentem zmieniającym się dynamicznie, tak jak otoczenie zewnętrzne firmy. Wraz z upływem czasu, wizja firmy pozostać może taka sama, natomiast strategia powinna być zmieniana i dostosowywana do zmieniających się okoliczności i sytuacji na rynku. Każda firma musi na bieżąco śledzić zmiany nie tylko trendów rynkowych, ale przede wszystkim działania bezpośrednich konkurentów oraz głównych klientów.

Brak pomiaru rezultatów wdrożeń

Powszechnie wiadomo, że nie da się zarządzać tym, czego nie można zmierzyć, dlatego regularną praktyką powinno być porównywanie wyników z założeniami i prognozami. Częstotliwość pomiarów powinna zależeć od ram czasowych planu strategicznego. Wraz z monitorowaniem postępów w realizacji planu strategicznego, należy sprawdzać, czy założenia są nadal aktualne, oraz czy i jaki wpływ mają nieuwzględnione w strategii, nieprzewidziane zdarzenia.

Należy pamiętać o tym, że wykonanie planu strategicznego nie może odbywać się w oderwaniu od istniejącej kultury organizacyjnej firmy. Metody implementacji powinny zależeć nie tylko od struktury organizacyjnej w firmie, ale również od wartości i obyczajów społecznych związanych z kulturą organizacyjną. Wartości, misja i wizja przedsiębiorstwa oraz plan strategiczny muszą być spójne, aby móc efektywnie realizować zaplanowane cele.