Zdecydowana większość firm prędzej czy później napotyka problem dalszego finansowania działalności operacyjnej. Opracowanie nowego produktu lub usługi, realizacja strategii wzrostu przedsiębiorstwa czy też chęć osiągnięcia synergii mogą być motywami pozyskania inwestora zewnętrznego. Poszukiwanie inwestora nie należy do procesów łatwych ani krótkich. W zależności od strategii, charakteru zaangażowania inwestora oraz potrzebnej kwoty, rozważyć można pozyskiwanie inwestora finansowego lub branżowego.

Inwestor finansowy          

Inwestor finansowy, zwany także portfelowym, zazwyczaj nie jest zaangażowany w działania operacyjne spółki. W związku z tym, dotychczasowy właściciel może zachować kontrolę nad firmą. Inwestorami finansowymi są najczęściej fundusze private equity i venture capital, które dążą do maksymalizacji wartości firmy, aby po osiągnięciu celów zrealizować zyski z inwestycji. Nowy właściciel udostępnia swoją wiedzę, doświadczenie i kontakty, wspierając w ten sposób rozwój przedsiębiorstwa. Jako, że inwestor finansowy dąży do sprzedaży firmy w przyszłości, dość restrykcyjnie sprawuje nadzór nad procesami wewnętrznymi i wskazuje elementy wymagające ulepszeń.

Inwestor finansowy dobierania kandydatów do inwestycji bardzo szczegółowo. Istotne znaczenie ma dla niego posiadanie przez przedsiębiorstwo kompetentnego zespołu menedżerskiego, a także przewagi technologicznej lub produktowej nad konkurencją. Niezmiernie ważne jest również funkcjonowanie w branży o silnym potencjale wzrostu. Inwestor finansowy może wymagać także aby przedsiębiorstwo było gotowe na  na dynamiczne i głębokie przemiany wewnętrzne.

Inwestor branżowy (strategiczny)

Inwestor branżowy nazywany jest bardzo często inwestorem strategicznym, ponieważ jego celem jest często nabycie pakietu kontrolnego lub całości firmy, oraz dalsze włączenie jej do sieci swoich wpływów. Dla inwestora strategicznego najważniejsza jest perspektywa długoterminowego wzmocnienia pozycji konkurencyjnej  połączonych spółek. W przeciwieństwie do inwestora strategicznego nie przykłada on tak dużej wagi do stopy zwrotu z inwestycji oraz do ryzyka finansowego. Zdecydowaną korzyścią dla firmy, która uzyska finansowanie od inwestora branżowego jest możliwość uzyskania efektów synergii między spółkami  przejawiającej się możliwością redukcji kosztów oraz poprawa efektywności podatkowej. W większości przypadków podmiot przejęty, uzyskuje dodatkowo dostęp do nowych technologii oraz know how nowego właściciela. Jest także w stanie poszerzyć bazę swoich klientów i dostawców.

Inwestorzy branżowi często wymagają od potencjalnych podmiotów do przejęcia mocnej pozycji rynkowej, oraz posiadania portfela produktów lub usług, który może uzupełnić ich dotychczasową ofertę. Dodatkowo, w przypadku przejęcia całej firmy, inwestorzy strategiczni  często wymagają udziału dotychczasowych właścicieli lub zarządu w rozwoju, przynajmniej dwa lata po inwestycji.

Podsumowanie

Podczas planowania rozwoju przedsiębiorstwa należy mieć na uwadze, że proces poszukiwania inwestora zewnętrznego może trwać od 9 do nawet 12 miesięcy. Najważniejszym jego elementem jest obranie odpowiedniej strategii, warunkującej rodzaj poszukiwanego inwestora, charakter jego zaangażowania oraz kwotę, które chcemy pozyskać. W powyższym procesie niezbędna będzie pomoc wyspecjalizowanej firmy doradztwa transakcyjnego, która przygotuje transakcje, a także nawiąże relacje z inwestorami i wynegocjuje warunki porozumienia.