Planowanie strategiczne, pozwala patrzeć w przyszłość w sposób zorganizowany i usystematyzowany. Składa się ono z kilku etapów. Po pierwsze należy określić wizję firmy – czyli odpowiedzieć na pytanie dokąd firma zmierza i co zamierza osiągnąć w dalszej przyszłości. Następnie należy ustalić szczegółowe cele oraz plan działania, który przybliży firmę do realizacji tej wizji. Należy również określić kto i w jakim zakresie będzie odpowiedzialny za wdrożenie oraz w jaki sposób będą odbywały się pomiary rezultatów wdrożeń. Kroki te mają na celu umożliwienie osiągania celów biznesowych szybciej i efektywniej. Bez dobrego planu strategicznego, firmom trudno jest przekształcić się w nowoczesne i konkurencyjne przedsiębiorstwa.

Określenie wizji firmy

Wizja firmy powinna być dostosowana do aktualnych trendów rynkowych i preferencji konsumentów. Należy upewnić się, że istnieje zrozumienie dotyczące tego, dlaczego organizacja istnieje, jakie cele oraz wyniki chce osiągnąć oraz komu chce dostarczać produkty lub świadczyć usługi. Planowanie długoterminowe wymaga stabilizacji w organizacji. Trudno jest planować na kilka lat naprzód, jeśli nie wiadomo czy firma przetrwa następny rok. Zarząd oraz pracownicy potrzebują czasu, aby móc efektywnie planować, a w okresie kryzysu zajęci są najczęściej aspektami operacyjnymi. Planowanie długoterminowe skupione jest na tym jak organizacja ma wyglądać po określonym czasie (najczęściej 3 do 5 lat), a następnie użycie tej wizji do ustalenia celów, które należy osiągnąć w tym terminie. W procesie planowania długoterminowego należy przewidywać przyszłe warunki, zewnętrzne oraz wewnętrzne realia funkcjonowania oraz sposoby dzięki którym organizacja będzie funkcjonować w nich efektywnie. Ze względu na to, że korzysta z długoterminowych prognoz, nie może być tak dokładne jak planowanie krótkoterminowe albo operacyjne, które zawierają szczegółowe cele do osiągnięcia, zadania, metody, ramy czasowe oraz zakresy odpowiedzialności.

Określenie celów do osiągnięcia

Kiedy wizja firmy jest już sformułowana, należy zastanowić się nad tym, w jaki sposób można ją zrealizować oraz jak stworzyć plan implementacji działań.. Cele powinny być praktyczne i realistyczne, dostosowane do bieżących oraz prognozowanych zasobów ludzkich oraz finansowych przedsiębiorstwa. Dobry plan strategiczny musi brać pod uwagę istniejące bariery oraz zasoby w przedsiębiorstwie oraz musi być spójny z ustaloną misją i wizją firmy.

Przykładowe cele:

  • Programowe: Wprowadzenie na rynek nowego produktu, wejście na rynek zagraniczny
  • Wartościowe: Osiągniecie określonego poziomu przychodów/zysku, osiągnięcie określonego poziomu zatrudnienia
  • Dotyczące statusu: Zdobycie pierwszej pozycji na rynku
  • Dotyczące rozwoju: Wprowadzenie elektronicznego obiegu dokumentów, całkowita eliminacja papierowego obiegu dokumentów

Określenie sposobów osiągnięcia celów oraz pomiarów

Po określeniu celów należy stworzyć szczegółowy plan działania, który doprowadzi do osiągnięcia założonych celów. Wyniki osiągnięte mogą być tylko dzięki ustrukturyzowanemu podejściu i przemyślanemu sposobowi wykonania. Plan działań powinien określać:

  • Zmiany, które nastąpią
  • Osoby, które będą zaangażowane
  • Ramy czasowe
  • Niezbędne zasoby
  • Sposób komunikacji

Po stworzeniu planu działania, należy stworzyć procedury umożliwiające monitorowanie i modyfikowanie strategii na podstawie zmian wewnątrz firmy lub w jej otoczeniu. W celu efektywnego wdrażania strategii należy regularnie upewniać się, że postępy monitorowane są oraz, że wprowadzane są niezbędne zmiany.